หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

สารจากประธาน

president image
ประธานลำดับที่ 51
นายอะกิระ มูราโคชิ

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เป็นหนึ่งในหอการค้าญี่ปุ่นในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 1,618 บริษัท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2015) และได้มีการฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้ง เมื่อปีที่ผ่านมา นับแต่ JCC ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1954 ได้มีการดำเนินกิจการในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยน การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ มากว่าครึ่งศตวรรษ

หลังจากมีการทำรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ปี 2014 ทำให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 ยุติลง และสถานการณ์ทางการเมืองมีความมั่นคงมากขึ้นจากการเข้ามาดูแลของรัฐบาลชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวตามที่ได้คาดไว้ ในระหว่างนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การผ่านร่างกฎหมายภาษีมรดก และการประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI อย่างรวดเร็ว แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยยังมีความไม่แน่นอนอยู่

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว JCC ยังคงยึดมั่นในจุดยืนที่จะไม่แทรกแซงทางการเมือง โดยที่ JCC จะดำเนินการในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยื่นขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญในการใช้ทุกมาตรการที่มีในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มงบรายจ่ายภาคสาธารณะ การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และการผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ

จากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AEC) ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปลายปี 2015 นี้ ก็จะทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น บริษัทร่วมลงทุนญี่ปุ่นเองก็คาดหวังที่จะพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ด้วย ซึ่ง JCC จะดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทย เพื่อให้มีการปรับปรุงนโยบายที่จะเอื้อประโยชน์เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ เช่นการปรับปรุงนโยบายแนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) การพัฒนาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ในแง่ของกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในปีนี้ JCC ได้ทำการเปิดการอบรมหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในเรื่อง วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น วิธีการบริหารงานแบบธุรกิจญี่ปุ่น และการบริหารการผลิต สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยต่อไป

ทั้งนี้ จากมุมมองของการ "สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก" โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ JCC จะมุ่งมั่นในการเป็น "สถานที่พบปะ" โดยการจัดกิจกรรมและการรวมตัวทางสังคมเพื่อการขยายเครือข่ายบุคคล การจับคู่ทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ และการร่วมมือข้ามเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรม

หอการค้าญี่ปุ่นฯ จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้นเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสมาชิก และขอขอบคุณในการสนับสนุนและร่วมมือด้วยดีของสมาชิกเสมอมา

เมษายน 2015

バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.