สารจากประธาน JCC นายฮิซามิจิ โคกะและรายนามประธานจากอดีตจนถึงปัจจุบันและวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

สารจากประธาน

president image
ประธานลำดับที่ 53
โซจิ ซาคาอิ

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เป็นหนึ่งในหอการค้าญี่ปุ่นในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 1,748 บริษัท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2017) นับแต่ JCC ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1954 ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ มากว่าครึ่งศตวรรษ

ตามที่ทราบกันดีว่า รัฐบาลไทยพยายามที่จะยกระดับและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนและดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่จะหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล

JCC จะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาของประเทศไทย และทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีสำหรับบริษัทสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มดิจิตอลและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่นเดียวกับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่ง JCC ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ในปี 2017 นี้ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา JCC ได้ประกาศโครงการ “ส่งต่อสายใย” เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ โดยจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปี ด้วยงบประมาณที่มากถึง 120 ล้านบาท

โดยในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินงานโครงการ JCC ได้กำหนดที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงแต่กิจกรรมที่มีอยู่แล้ว เช่น การมอบทุนการศึกษา ยังมีกิจกรรมทางสังคมใหม่ เช่น โครงการสนับสนุนโรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น และโครงการบูรณะหมู่บ้านญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แน่นอนว่า กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความมร่วมมือจากบริษัทสมาชิกแต่ละบริษัท และเสียงจากสมาชิกนั้น นับเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จ ทาง JCC ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง หากทุกท่านให้ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือความต้องการต่างๆ ให้เราได้ทราบ

มิถุนายน 2560

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์
มิตรภาพและการพัฒนาของทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้า อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดยรวมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและมิตรภาพระหว่างสมาชิกหอการค้าฯ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกหอการค้าฯ (ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในกิจกรรมการค้าและอุตสาหกรรมของสมาชิก)
พันธกิจ
ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจและรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทยของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
แนวคิดของสัญลักษณ์ JCC
จากแนวคิดพื้นฐานเรื่องมิตรภาพและความเจริญก้าวหน้าของสองประเทศ (ญี่ปุ่น-ไทย) สัญลักษณ์ส่วนบนเป็นรูปวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย เหนือวัดมีพระอาทิตย์ส่องแสงเรืองรองลงมา เสมือนกับความหวังแห่งความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประเทศไทย ในขณะที่ด้านล่างของสัญลักษณ์เป็นรูปธงชาติของทั้งสองประเทศ (ญี่ปุ่น-ไทย) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแสดงถึงความปรารถนาที่จะให้ทั้งสองประเทศมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไป

รายนามประธานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ บริษัท วาระ
1 นายซาดาโอะ ชิโอะซาวา บ.โตโย เมนก้า จำกัด 1954/9 ~ 1955/3
2 นายโทคุชิจิ ไซโต บ.มิตซูบิชิ โชจิ จำกัด 1955/4 ~ 1956/3
3 นายโชอิจิโร โคมาอิ บ.ไดอิจิ บุสชัน 1956/4 ~ 1957/3
4 นายมาซาจิโร อุเมคิ บ.ซี อิโต แอนด์โค จำกัด 1957/4 ~ 1957/7
5 นายโชอิจิโร โคมาอิ บ.โดอิจิ บุสซัน 1957/7 ~ 1958/3
6 นายโทคุชิจิ ไซโต บ.มิตซูบิชิ โชจิ จำกัด 1958/4 ~ 1959/10
7 นายอะคิทาเคะ มิอุระ บ.มิตซูบิชิ โชจิ จำกัด 1959/10 ~ 1961/3
8 นายมาซาระ โอคานิวะ ธนาคารมิตซุย จำกัด 1961/4 ~ 1962/12
9 นายอุเมคิจิ อาโอคิ บ.ซี อิโต แอนด์โค จำกัด 1962/12 ~ 1964/5
10 นายเคนอิจิ โคริ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1964/5 ~ 1967/8
11 นายเท็สซึโอะ ฮายาชิ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1967/8 ~ 1969/3
12 นายโยชิโอะ อาเบะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1969/4 ~ 1971/3
13 นายฮิซาโนบุ ยามาซากิ ธนาคารโตเกียว จำกัด 1971/4 ~ 1971/10
14 นายโทชิโอะ อิคาว่า บ.มารูเบนิ อีดะ จำกัด 1971/11 ~ 1972/11
15 นายโชจิโร่ ซาโต บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1972/12 ~ 1974/3
16 นายคุนิโอะ มิซึยะ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1974/4 ~ 1976/3
17 นายชิน ซึจิ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1976/4 ~ 1977/7
18 นายจุนจิ ทาจิบานา บ.มารูเบนิ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 1977/8 ~ 1978/3
19 นายอิคุยะ ฮายาชิ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1978/4 ~ 1980/3
20 นายยูโซ โซโนยามา บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1980/4 ~ 1980/6
21 นายนาคายูคิ นาคาเซะ บ.มารูเบนิ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 1980/7 ~ 1981/3
22 นายมิชิจิ โอคุซุมิ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1981/4 ~ 1982/3
23 นายฮิโรชิ วาทะดะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1982/4 ~ 1984/3
24 นายชิเกรุ มาซึดะ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1984/4 ~ 1986/3
25 นายไทโซ คิโยมิเนะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1986/4 ~ 1988/3
26 นายอะคิระ โคยามะ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1988/4 ~ 1989/12
27 นายคาซึมิ มิยาตะ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1990/1 ~ 1990/3
28 นายไทโซ คิโยมิเนะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1990/4 ~ 1990/6
29 นายฮิโรชิ มาซึคิ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1990/6 ~ 1992/4
30 นายคาซึมิ มิยาตะ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1992/5 ~ 1994/4
31 นายฮิโรยุคิ มารุโคะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1994/4 ~ 1996/4
32 นายชินจิ ฮามาดะ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 1996/5 ~ 1997/4
33 นายโยชิอะคิ มุระมาซึ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 1997/5 ~ 1998/4
34 นายเทรุโอะ ทสึบาคิ บ.มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด 1998/5 ~ 1999/4
35 นายทากาฮิโร อิเอนากะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1999/5 ~ 2000/4
36 นายทาเคโทชิ อะริคาวะ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 2000/5 ~ 2001/4
37 นายโค โมริ บ.มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด 2001/5 ~ 2002/4
38 นายฮิโรโอะ ซุโตะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 2002/5 ~ 2003/4
39 นายเรียวอิจิ ซาซากิ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2003/5 ~ 2004/4
40 นายซึโยชิ โนโระ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 2004/5 ~ 2005/4
41 นายเคนจิ ชิราซากิ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 2005/5 ~ 2006/4
42 นายเท็ตซึจิ บันโน บ.มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด 2006/5 ~ 2007/4
43 นายมิทซึฮิโระ โซโนโดะ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2007/5 ~ 2008/4
44 นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 2008/5 ~ 2009/4
45 นายโย จิซึคาตะ บ.มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด 2009/5 ~ 2010/4
46 นายจุนอิจิ มิโซโนอุเอะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 2010/5 ~ 2011/4
47 นายเคียวอิจิ ทานาดะ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2011/5 ~ 2012/4
48 นายมิโนรุ ฟูรูซาวา บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย ) จำกัด 2012/5 ~ 2013/4
49 นายซูซูมุ อูเนโนะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 2013/5 ~ 2014/4
50 นายฮิซามิจิ โคกะ บ.มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด 2014/5 ~ 2015/4
51 นายอะกิระ มูราโคชิ บ.มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด 2015/4 ~ 2016/4
52 นายชินโกะ ซาโตะ บ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 2016/5 ~2017/4
52 นายโซจิ ซาคาอิ บ.มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด 2017/5 ~
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.