สถิติสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1954

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ประวัติความเป็นมา

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 1954 โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 30 บริษัท ระยะเวลา 60 ปี หลังจากการก่อตั้งหอการค้าฯ ได้มีส่วนให้การช่วยเหลือด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นหอการค้าฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการในธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถประสานกลมกลืนเข้ากับสังคมไทยได้อย่างดีด้วยเช่นกัน

จำนวนสมาชิกของหอการค้าฯ เพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับการขยายการลงทุนและย้ายฐานการผลิตสู่ต่างประเทศของบริษัทและโรงงานญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินเยนที่สูงขึ้นหลังการประชุม Plaza Account ในปี 1985 ทำให้เกิดการตื่นตัวในการลงทุนในต่างประเทศ และการแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกการค้าไร้พรมแดน ส่งผลให้จำนวนสมาชิกหอการค้าฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นจาก 394 บริษัทในเดือนเมษายน 1985 เป็น 696 บริษัทในปี 1989 ซื่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการเพิ่มของจำนวนสมาชิกมากที่สุด ต่อมาในเดือนมิถุนายน ปี 1994 หอการค้าฯมีสมาชิกเพิ่มเป็น 1,000 บริษัท และ เพิ่มสูงถึง 1,500 บริษัทในเดือนกันยายนปี 2013 บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยขยายการลงทุนเตรียมเข้าสู่ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในปี 2015 ซึ่งทำให้จำนวนสมาชิกของหอการค้าฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในหอการค้านอกประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีโครงสร้างองค์กรที่ประกอบด้วยกรรมการบริหาร (ประธาน 1 ท่าน รองประธาน 4 ท่าน เหรัญญิก 1 ท่าน และประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ 1 ท่าน)15 ชมรม แยกตามประเภทของธุรกิจ และคณะกรรมการ 19 คณะซึ่งแยกตามหน้าที่ และคณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าฯดำเนินกิจการภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการ และองค์กรทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยมีศูนย์กลางการดำเนินงานอยู่ที่คณะกรรมการ (กรรมการ 44 ท่าน กรรมการพิเศษ 1 ท่าน และผู้ตรวจสอบบัญชี 2 ท่าน)

สถิติสมาชิก(2004-2017)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ส่วนแบ่ง
                            (%)
การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ 195 201 208 213 216 221 227 241 274 294 318 349 358 20.5
อุตสาหกรรมการผลิต 642 647 652 662 670 674 676 663 712 718 739 777 777 44.5
บริษัทผลิตในประเทศ 617 623 629 640 646 653 654 640 691 697 716 755 754 43.2
โลหะ 84 86 89 88 93 95 98 94 88 90 91 93 92 5.3
ยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 165 169 173 178 184 192 194 195 202 213 221 228 231 13.2
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร 171 168 163 173 168 169 164 171 174 184 185 188 183 10.5
ผ้าและเส้นใย 38 41 49 47 41 47 46 47 45 37 37 37 37 2.1
เคมีภัณฑ์และเครื่องปั้นดินเผา 83 82 80 79 80 84 85 82 90 96 94 101 101 5.8
ผลิตภัณฑ์อาหาร 39 40 42 42 40 40 38 39 40 37 41 42 40 2.3
อื่นๆ 37 37 33 33 40 26 29 12 52 40 47 66 70 4.0
สำนักงานญี่ปุ่นที่มีถิ่นฐานในไทย 25 24 23 22 24 21 22 23 21 21 23 22 23 1.3
งานโยธาและงานก่อสร้าง 73 71 72 72 69 69 67 71 78 81 83 84 89 5.1
การเงิน ประกันภัย หลักทรัพย์ 42 45 48 48 47 49 45 49 57 62 65 73 76 4.4
การบินและการขนส่ง 69 67 68 68 71 72 77 76 85 85 83 91 92 5.3
การท่องเที่ยวและการบริการ 17 20 20 18 18 16 15 14 16 15 15 17 17 1.0
โรงแรมและร้านอาหาร 53 58 55 57 54 56 53 51 47 50 54 56 51 2.9
โฆษณาและการพิมพ์ 25 25 26 24 24 25 23 26 25 26 30 27 30 1.7
การค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า 18 16 19 19 27 27 35 43 47 44 49 51 60 3.4
หน่วยงานรัฐบาล 9 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 10 0.6
องค์กรเอกชน 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 0.1
Others 87 90 97 102 94 96 98 127 106 160 168 171 185 10.6
Total 1,234 1,252 1,278 1,292 1,303 1,317 1,327 1,371 1,458 1,546 1,615 1,707 1,747 100
หมายเหตุ จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.