กิจกรรมหลักชมรมย่อยและคณะกรรมการ

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

กิจกรรมหลัก

ปี 2016 เดือน 4
 • วันที่ 5 เมษายน 2559
  ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมจัดประชุมหารือ และรายงานผลแบบสำรวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2559
 • วันที่ 7 เมษายน 2559
  ชมรมกลุ่มก่อสร้างจัดการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย
 • วันที่ 19 เมษายน 2560
  ส่วนการลงทุนของบริษัทต่างชาติ เตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจากับเลขาธิการอาเซียน
 • วันที่ 21 เมษายน 2559
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมสามัญประจำเดือนเมษายน
 • วันที่ 29 เมษายน 2560
  การบรรยายพิเศษโดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 • วันที่ 29 เมษายน 2559
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2559
ปี 2016 เดือน 5
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
  คณะวิจัยเศรษฐกิจ ประชุมหารือการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2559
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
  การจัดสัมมนาเรื่อง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย”
 • วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
  คณะกรรมการฝ่าย FDC จัดประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการสัมมนาความปลอดภัยด้านอาหาร
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดการสัมมนาการป้องกันการทุจริต
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  ประธาน JFCCT เข้าเยี่ยม JCC
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดประชุมหารือแผนกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2559
ปี 2016 เดือน 6
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2559
  คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษีจัดสัมมนาเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทย
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2559
  ส่วนการศึกษา พิจารณาโครงการสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2559
  ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญ FJCCIA

 • วันที่ 21 มิถุนายน 2559
  ชมรมกลุ่มการเงินจัดบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมกลุ่ม
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2559
  ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์และคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2559
  คณะกรรมการฝ่ายสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ปี 2016 เดือน 7
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
  คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นชุดใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดสัมมนาด้านการบริหารบุคคลและองค์กร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
  คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
  ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
  ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
  ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดบรรยายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการประกันภัยทรัพย์สิน
ปี 2016 เดือน 8
 • วันที่ 4 สิงหาคม 2559
  ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดการบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2559
  ชมรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและทะเลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่ออุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศที่กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2559
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วันที่ 19 สิงหาคม 2559
  ชมรมกลุ่มค้าปลีก จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงาน
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  ชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง จัดบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2559
  คณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร เปิดงาน Networking Lunch
ปี 2016 เดือน 9
 • วันที่ 6 กันยายน 2559
  คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศในฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 • วันที่ 6 กันยายน 2559
  ชมรมกลุ่มรถยนต์ จัดประชุมใหญ่สามัญ

 • วันที่ 8 กันยายน 2559
  ชมรมกลุ่มการเงิน จัดบรรยายเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม

 • วันที่ 21 กันยายน 2559
  ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดบรรยายเกี่ยวกับการใช้ FTA-EPA ให้เกิดประโยชน์
 • วันที่ 28 กันยายน 2559
  ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดบรรยายเกี่ยวกับโครงการด้านศุลกากรในประเทศไทย
 • วันที่ 30 กันยายน 2559
  การประชุมเลขาธิการ FJCCIA ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ปี 2016 เดือน 10
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2559
  ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดบรรยายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในไทย
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2559
  ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับแบบสอบถามเรื่องโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2559
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2559
  ชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ดร่วมกับชมรมกลุ่มการค้าปลีก จัดให้มีการดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2559
  ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2559
  ส่วนประสานงานด้านวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2560
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดบรรยายเกี่ยวกับ “IoT เพื่ออุตสาหกรรม”
ปี 2016 เดือน 11
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
  ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดดูงาน ณ ประเทศพม่า
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
  ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดดูงานแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดดูงาน ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  ชมรมกลุ่มการค้าปลีก ร่วมกับชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด จัดการบรรยาย
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ เดินทางไปดูงาน ณ ปราสาทพระวิหาร
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2016 เดือน 12
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2559
  ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2559
  ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดดูงาน ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
 • วันที่ 14 ธันวาคม 2559
  คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2559
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดดูงาน ณ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2559
  ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดบรรยายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2559
  คณะกรรมการฝ่าย GMS และชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง จัดสัมมนาเกี่ยวกับ GMS
ปี 2017 เดือน 1
 • วันที่ 18 มกราคม 2560
  คณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่นฯ เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
 • วันที่ 19 มกราคม 2560
  ชมรมกลุ่มการท่องเที่ยวและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound Tourism)
 • วันที่ 23 มกราคม 2560
  ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ รายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ
 • วันที่ 30 มกราคม 2560
  งานแถลงข่าวโครงการ “ส่งต่อสายใย” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
 • วันที่ 30 มกราคม 2560
  หอการค้าญี่ปุ่นฯ จัดการบรรยายพิเศษและงานเลี้ยงปีใหม่ 2560
 • วันที่ 30 มกราคม 2560
  คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร จัดประชุมหารือกับอธิบดีกรมศุลกากร
ปี 2017 เดือน 2
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
  ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดบรรยายและงานเลี้ยงกระชับมิตร
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  คณะกรรมการฝ่าย GMS จัดดูงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกประจำปีงบประมาณ 2559
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐานการลงทุน จัดงาน Thai - Japan Business Matching ครั้งที่ 10
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
  ชมรมกลุ่มเครื่องจักรกล จัดบรรยายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  ชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ จัดดูงานอุตสาหกรรมต่างประเภทและแข่งขันกอล์ฟเพื่อกระชับความสัมพันธ์
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  สาขาเภสัชกรรมและการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย-ญี่ปุ่นว่าด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
ปี 2017 เดือน 3
 • วันที่ 1 มีนาคม 2560
  คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร จัดสัมมนาโครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
 • วันที่ 3 มีนาคม 2560
  ชมรมกลุ่มการค้าปลีกและชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด จัดดูงาน ณ ประเทศลาว
 • วันที่ 9 มีนาคม 2560
  คณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • วันที่ 13 มีนาคม 2560
  ชมรมกลุ่มการท่องเที่ยวและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
 • วันที่ 13 มีนาคม 2560
  ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดการบรรยายโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วันที่ 16 มีนาคม 2560
  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดอบรมด้านทรัพยากรบุคลและการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดชลบุรี
ปี 2015 เดือน 4
 • วันที่ 2 เมษายน 2558
  ชมรมกลุ่มก่อสร้าง จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 • วันที่ 9 เมษายน 2558
  ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมจัดประชุมประจำเดือนเมษายน
 • วันที่ 24 เมษายน 2558
  สาขาเภสัชกรรมและการแพทย์จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1
 • วันที่ 24 เมษายน 2558
  ฝ่ายสนับสนุน SME จัดการประชุมประจำเดือนเมษายน
 • วันที่ 27 เมษายน 2558
  จัดการบรรยายพิเศษโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น)
 • วันที่ 27 เมษายน 2558
  การจัดประชุมสามัญประจำปี 2558
ปี 2015 เดือน 5
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
  คณะวิจัยเศรษฐกิจ จัดการประชุมหารือเรื่องการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
  การจัดสัมนาเรื่องระบบภาษีสำหรับธุรกิจ SME ณ อำเภอศรีราชา

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
  คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมนาเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
  ฝ่ายสนับสนุน SME จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
  ส่วนการศึกษา พิจารณาแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรพิเศษของ JCC
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
  คณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาบุคลากร พิจารณาการนำระบบมาตรฐานวิชาชีพของญี่ปุ่นมาใช้ในประเทศไทย
ปี 2015 เดือน 6
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2558
  ชมรมกลุ่มการก่อสร้างจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2558
  ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดการบรรยายเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2558
  ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ จัดการประชุมสาขาเภสัชกรรมและการแพทย์ครั้งที่ 2
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2558
  คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นชุดใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2558
  ชมรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและทะเล ร่วมสนับสนุนการเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2558
  JCC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ปี 2015 เดือน 7
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
  ชมรมกลุ่มค้าปลีก จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง
 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
  ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดการบรรยายเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
  คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นชุดใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
  ชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2558 และงานเลี้ยงกระชับมิตร
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
  คณะกรรมการฝ่าย IHQ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา IHQ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
  คณะวิจัยเศรษฐกิจ จัดแถลงข่าวผลการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2558
ปี 2015 เดือน 8
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2558
  ชมรมกลุ่มการท่องเที่ยวและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และความปลอดภัยของสายการบิน
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2558
  JCC จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดใจกลางกรุงเทพมหานครฯ • วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  FJCCIA จัดประชุมหารือกับเลขาธิการอาเซียน
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2558 ของ FJCCIA
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  หอการค้าญี่ปุ่นฯ ร่วมกับสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายโดยนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
ปี 2015 เดือน 9
 • วันที่ 2 กันยายน 2558
  คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมมนาเกี่ยวกับระบบ IHQ ใหม่
 • วันที่ 2 กันยายน 2558
  ชมรมกลุ่มขนส่ง เยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังและจัดการประชุมครั้งที่ 1
 • วันที่ 3 กันยายน 2558
  ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดการบรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินของไทยและญี่ปุ่น
 • วันที่ 14 กันยายน 2558
  คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร จัดประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องด้านภาษีศุลกากร
 • วันที่ 24 กันยายน 2558
  ชมรมกลุ่มเครื่องจักรกล เยี่ยมชมโรงงานบริษัท วูเทค ไทย จำกัด
 • วันที่ 30 กันยายน 2558
  คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี
ปี 2015 เดือน 10
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2558
  คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี • วันที่ 5 ตุลาคม 2558
  คณะกรรมการฝ่ายแรงงาน จัดการประชุมหารือวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2558
  ชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง จัดการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก • วันที่ 15 ตุลาคม 2558
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมสามัญประจำเดือนตุลาคม
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2558
  งานสัมมนาและงานเลี้ยงกระชับมิตรสำหรับสมาชิกใหม่
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2558
  ส่วน Visa และ Work Permit จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อเรียกร้อง
ปี 2015 เดือน 11
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
  ชมรมกลุ่มการขนส่ง เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
  ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดการบรรยายเรื่องสื่อไทย
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
  ชมรมกลุ่มก่อสร้าง เดินทางดูงาน ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบและอาบูดาบี)
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐานการลงทุนและคณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการ
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  ชมรมกลุ่มเครื่องจักรกล จัดสัมมนาเรื่อง “การลดค่าใช้จ่ายด้านศุลกากร”
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ บรรยายในการสัมมนาด้านการลงทุน จัดโดย BOI ณ กรุงโตเกียว
ปี 2015 เดือน 12
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2558
  ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจัดการด้านแรงงานในปี 2558
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2558
  ชมรมกลุ่มก่อสร้างจัดการบรรยายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก่อสร้าง
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2558
  คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐานการลงทุน จัดงาน Thai - Japan Business Matching ครั้งที่ 9
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2558
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการดูงานศูนย์ข้อมูล (Data Center)
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2558
  คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำปีงบประมาณ 2558
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2558
  คณะกรรมการฝ่ายแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงแรงงาน
ปี 2016 เดือน 1
 • วันที่ 11 มกราคม 2559
  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดประชุมแผนการจัดทำโครงการ Business Networking
 • วันที่ 15 มกราคม 2559
  ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ เยี่ยมชมเขื่อนในภาคกลางของประเทศไทย
 • วันที่ 18 มกราคม 2559
  ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดการบรรยายเรื่องสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในประเทศไทย
 • วันที่ 20 มกราคม 2559
  คณะกรรมการ JCC เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศจีน
 • วันที่ 21 มกราคม 2559
  ชมรมกลุ่มการค้าปลีก จัดการประชุมเพื่อรายงานสภาพธุรกิจประจำครึ่งปีหลัง 2558
 • วันที่ 22 มกราคม 2559
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2016 เดือน 2
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์และคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดการบรรยายเรื่องการคาดการณ์การเงินและแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2559
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดการบรรยายเกี่ยวกับการเมืองไทย
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ”

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
  คณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาบุคลากร จัดงาน JOB FAIR 2016
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ เยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
  คณะกรรมการฝ่าย GMS จัดการดูงานในพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ปี 2016 เดือน 3
 • วันที่ 3 มีนาคม 2559
  คณะกรรมการ JCC เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • วันที่ 8 มีนาคม 2559
  คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมนาเรื่องการต่อต้านการทุจริต
 • วันที่ 9 มีนาคม 2559
  รายงานผลของคณะกรรมการฝ่ายแรงงานและคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • วันที่ 16 มีนาคม 2559
  ชมรมกลุ่มรถยนต์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
 • วันที่ 17 มีนาคม 2559
  ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์และคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดการดูงานศูนย์ข้อมูล (Data Center)
 • วันที่ 23 มีนาคม 2559
  ฝ่ายสนับสนุน SME จัดงาน「Cross Over Supply-Chain!」
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.