กิจกรรมชมรมย่อยคือมอบข้อมูลใหม่ของธุรกิจต่างๆและทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก และ กิจกรรมคณะกรรมการคือแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดกิจกรรมของสาขาต่างๆ

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

กิจกรรมชมรมย่อยและคณะกรรมการ

กิจกรรมชมรมย่อย
สมาชิกทุกคนสามารถเข้าสังกัดแต่ละชมรมย่อย (มากกว่าหนึ่งก็ได้) ได้ตามเนื้องานของบริษัทตน ชมรมย่อยมีการจัดการประชุมแลกปลี่ยนและการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ จัดบรรยาย ฯลฯ ทำการแลกเปลี่ยน ระหว่างเพื่อนสมาชิกที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งส่งมอบข้อมูลใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร
ชื่อชมรมย่อย
กิจกรรมหลัก
ชมรมกลุ่มโลหะ

ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องเหล็กที่เกี่ยวเนื่องกับ JTEPA ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม
กลุ่มย่อย (เหล็ก, คอยล์เซนเตอร์ และ JTEPA)
ชมรมกลุ่มเครื่องจักรกล
จัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดเยี่ยมชมโรงงาน
ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตและการส่งจ่ายเส้นด้ายโพลีเอสเทอร์และไนลอน
ชมรมกลุ่มผลิตภัณฑ์
ทางเกษตร และทะเล
การประชุมที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ จัดเยี่ยมชมโรงงาน

ชมรมกลุ่มการเงินการประกัน
และหลักทรัพย์
จัดบรรยายและรับประทานอาหารเย็นกับดร.ประสาร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดบรรยายเรื่องแนวโน้มของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและการจ้างงาน
ชมรมกลุ่มการขนส่ง
เดินทางดูงาน ณ โคตาคินาบาลู ศึกษาดูงานระบบโครงสร้างทางด้านโลจิสติกส์
ชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด
จัดบรรยายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาบุคลากร
ชมรมกลุ่มรถยนต์

รวบรวมตัวเลขการผลิตจริง การส่งออก จำหน่ายรถยนต์สี่ล้อ และรถจักรยานยนต์สองล้อ ประชุมชมรมสาขา
(รถ 4 ล้อ รถ 2 ล้อ ฝ่ายเทคนิคการผลิต ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร AHRDP และ AHRDIP)
ชมรมกลุ่มการท่องเที่ยว และ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
จัดบรรยายเรื่องการเมืองไทย สภาพแรงงาน และ AEC

ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง
เดินทางดูงานประเทศภูฏาน จัดบรรยายเรื่อง BCP แผนการลงทุนภาครัฐ และการพัฒนาบุคลากร
ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์
จัดสัมมนาเรื่องการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเรื่องระบบ PRTR ในประเทศไทย จัดเยี่ยมชมโรงงาน
ชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิคส์
จัดบรรยายเรื่อง ITA และ RCEP เยี่ยมชมโรงงานธุรกิจประเภทอื่น

ชมรมกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
จัดบรรยายเรื่องสถานการณ์การสื่อสารแพร่ภาพและเสียงในประเทศไทย

ชมรมกลุ่มการค้าปลีก
รายงานสภาพธุรกิจ จัดบรรยายเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง

จัดบรรยายเรื่องความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียน
จัดบรรยายเรื่องอุตสาหกรรมในการบริโภคอาหารนอกบ้านของไทย

กิจกรรมคณะกรรมการ

กิจกรรมคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์ของแต่ละคณะมีหลากหลายสาขาครอบคลุมการช่วยเหลือกิจการของสมาชิก จนถึงการร่วมมือกับสังคมไทยในฐานะที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานกิจกรรมต่าง ๆ ของ JCC
คณะกรรมการ
กิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส่วนจัดพิมพ์
ส่วนประชาสัมพันธ์
ส่วนคณะผู้แทนญี่ปุ่น/ต่างประเทศ
ส่วนประสานงานด้านวัฒนธรรม

 
ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่แล้ว นำเสนอสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ จัดทำหนังสือ
งานประชาสัมพันธ์ของ JCC (รวม website และแบบสอบถาม) พิมพ์หนังสือ JCC guide
ต้อนรับคณะผู้แทนจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นโดยความร่วมมือกับสถานทูตญี่ปุ่น สมาคมญี่ปุ่น และมูลนิธิญี่ปุ่น
คณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนเสริม
ภาษาญี่ปุ่น
ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนญี่ปุ่นที่ภูเก็ต และเชียงใหม่

คณะกรรมการฝ่ายสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
ส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
คณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนสมาคม
ไทย-ญี่ปุ่น
สนับสนุนงานก่อตั้งตึกเรียน และให้คำแนะนำในการบริหารโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

คณะกรรมการฝ่ายธุรการ
บริหารและดูแล JCC ในภาพรวม บริหารและดูแลสำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม
  • ส่วนการศึกษา
  • ส่วนความช่วยเหลือสังคม
 
  • บริหารและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทย
  • บริหารและดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
คณะกรรมการฝ่ายแรงงาน
จัดทำแบบสำรวจเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน จัดตั้งคณะอนุกรรมการเรื่องแรงงาน
คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ
จัดทำนิตยสารรายเดือน “โชะโฮ รีปอร์ท”
คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งคณะอนุกรรมการเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาบุคคลากร
จัดทดสอบทางบัญชี จัดสัมมนา จัดงาน Job Fair
คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมพร้อม
ของฐานการลงทุน
ส่วน BOI และธุรกิจทั่วไป
ส่วนการลงทุนของบริษัทต่างชาติ

ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม
ส่วน Visa และ Work Permit
ส่วนสนับสนุนการลงทุนใหม่
 

ประชุมร่วมกับ BOI และ FTI
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนจากต่างประเทศ เตรียมความพร้อมด้านการลงทุน
ในภูมิภาค ASEAN
ประชุมร่วมกับผู้แทนของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
พัฒนาขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตทำงาน/วีซ่า
สนับสนุนทางธุรกิจให้แก่บริษัทญี่ปุ่นที่จะมาลงทุนในประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME
จัดสััมมนา จัดกิจกรรมส่งเสริม SME
คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อปรับปรุงระบบงานศุลกากร
คณะกรรมการฝ่าย IHQ
ส่งเสริมการปรับปรุงกฎระเบียบของ IHQ
คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี
เสนอปรับปรุงภาษีนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีศุลกากร เสนอข้อมูลทางด้านระบบภาษี
คณะกรรมการฝ่ายระบบกฎหมาย
ศึกษาและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายไทยและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดสัมมนา
คณะกรรมการฝ่าย GMS

ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง (จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) จัดคณะดูงาน
คณะกรรมการฝ่าย EDC
พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ (จัดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
คณะกรรมการฝ่าย FDC
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและทะเล (จัดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
คณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้องค์กร
เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่และเพิ่มการสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในไทย

คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
จัดเตรียมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 130ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น


คณะกรรมการฝ่ายการบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
คณะวิจัยเศรษฐกิจ
จัดทำแบบสำรวจการคาดการณ์ทางธุรกิจ (ปีละ 2 ครั้ง) จัดพิมพ์หนังสือ “สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจไทย”
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.